Immobles d’ús turístic

S’aprova con a mesura urgent per a fer front a la crisi ocasionada per la covid-19 una moratòria dels préstecs hipotecaris atorgats per al finançament d’immobles afectes a una activitat turística

Immobles d’ús turístic

S’estableix la moratòria en el pagament del principal dels préstecs amb garantia hipotecària atorgats per a finançar immobles afectes a una activitat turística (hotels i allotjaments similars, allotjaments turístics i altres allotjaments de curta estada i activitats d’agències de viatges).

La possibilitat s’estén a treballadors autònoms i persones jurídiques amb domicili social a Espanya sempre que:

  • Experimentin dificultats financeres a conseqüència de l’emergència sanitària ocasionada per la covid-19 —entre març i maig han tingut una reducció d’ingressos o facturació d’almenys un 40% respecte al 2019.
  • El préstec no hagi estat ja objecte d’alguna de les moratòries aprovades anteriorment en resposta a aquesta crisi —per a l’adquisició d’habitatge habitual i altres.

Si alguna de les moratòries anteriors ho és durant un termini inferior a dotze mesos, el deutor es pot beneficiar de la moratòria prevista durant el temps restant fins a arribar a un total de dotze mesos.

Aquesta moratòria va referida als contractes de préstec subjectes a llei espanyola que comptin amb garantia hipotecària constituïda sobre un immoble que es trobi afecte al desenvolupament d’una activitat del sector turístic duta a terme en un territori nacional, sempre que aquests contractes estiguessin subscrits amb anterioritat a l’entrada en vigor de l’estat d’alarma.

Si l’immoble és objecte d’un contracte d’arrendament, el beneficiari de la moratòria hipotecària ha de concedir a l’arrendatari una moratòria en el pagament de l’arrendament d’almenys un 70% de la quantitat de la moratòria hipotecària, sempre que aquest ajornament o la condonació total o parcial de la mateixa no s’hagi aconseguit ja per acord entre ambdues parts. Si en el deutor hipotecari no concorren dificultats financeres, però si en l’arrendatari, aquest pot instar l’arrendador a la sol·licitud de la moratòria hipotecària, a la fi de la qual li facilitarà la documentació necessària per a acreditar-la.

Si sou titular o arrendatari d’aquest tipus d’immobles i la vostra situació econòmica s’ha vist afectada per la crisi del coronavirus, potser podeu optar a aquestes ajudes. Els nostres professionals es posen a la vostra disposició per a resoldre-us els dubtes que pugueu tenir al respecte i auxiliar-vos en els tràmits.


Subscriu-te a la nostra newsletter