LOCALS DE NEGOCI. DESNONAMENT PER IMPAGAMENT

L’incompliment ha de ser greu i intencionat pel risc d’ocasionar un perjudici desproporcionat a l’arrendatari.

LOCALS DE NEGOCI. DESNONAMENT PER IMPAGAMENT

En aquests termes s’han pronunciat els tribunals en un supòsit en què l’arrendador de dos locals de negoci va promoure el desnonament de l’arrendatari per l’impagament parcial de les rendes. En concret, de l’import de l’actualització d’aquestes rendes.

Han considerat que  aquests impagaments no van suposar un incompliment com per a autoritzar la resolució de contracte d’arrendament de llarga durada i respecte a local en funcionament, ja que la part arrendatària patiria un perjudici desproporcionat en comparació amb el que ha sofert la part arrendadora.

El retard en el pagament de la renda, encara que es tracti d’una sola mensualitat, pot donar lloc a la resolució del contracte per falta de pagament, però això no significa que tot impagament justifiqui la resolució de l’arrendament.

Així ha sigut en aquest cas concret, en el qual a més s’aprecia que ni tan sols concorre una voluntat d’incompliment de la part arrendatària, que va admetre que se li podrien exigir els increments de la renda, però va sol·licitar a l’arrendador que se li girés la facturació degudament per a poder complir amb exactitud les seves obligacions fiscals, atès que les factures estaven sotmeses a meritació de l’IVA i a retenció d’IRPF, exigència emparada en el contracte que disposa que l’arrendador havia de presentar la factura.

Als jutges no els ha constat que l’arrendador emetés i entregués a l’arrendatari la facturació exigible abans d’interposar la demanda perquè es fes front al pagament de la diferència de la renda determinada per l’actualització. Per això, tot i que estimen la reclamació de quantitat, desestimen la resolució del contracte.

En situacions de controvèrsia relacionades amb el lloguer d’un local de negoci, els nostres professionals us assessoraran en defensa dels vostres interessos.